Wikells Byggberäkningars policy för datahantering och integritet

Som kund till Wikells Byggberäkningar AB (nedan kallat WB) behandlas dina personuppgifter på olika
sätt. WB sparar adressuppgifter så som namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer, e-post
samt övrig information som vi mottar från dig. Nedan följer information om behandlingen samt om
dina rättigheter.

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Wikells Byggberäkningar AB, org nr 556795-0075, Päronvägen 4, 352 66 Växjö

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter vänligen kontakta post@wikells.se. Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

 

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund till WB behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet så att WB ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos WB.Ändamål med behandlingen är:

 • Tillhandahålla våra produkter och tjänster i enlighet med tillämpliga villkor
 • Administration och bokföringsändamål – Möjliggöra support av produkter och tjänster
 • För att utveckla och förbättra våra produkter/tjänster
 • Licenskontroll av WBs mjukvara
 • Marknadsföring och information av WBs varor och tjänster. Marknadsföring/information skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av WB. Det går alltid att avregistrera sig från denna marknadsföring.

 

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till WB, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte. WB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES.

 

Behandlingstid

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

 • Personuppgifter nödvändiga för bokföringsändamål lagras i minst 7 år.
 • Personuppgifter nödvändiga för administration av kundrelation samt tillhandahållande av våra produkter och tjänster lagras i 36 månader efter det att det aktiva kundförhållandet upphört. Det aktiva kundförhållandet kan upphöra på två olika sätt: aktiv uppsägning från kund, alternativt förfluten tidsperiod efter senaste aktivitet såsom support eller kontakt via mejl.

Behandlingstiden kan komma att förlängas i enskilda fall då det är motiverat.

 

Dina rättigheter som registrerad

När WB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas.
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.
 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta post@wikells.se

 

Säkerhet

WB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter.

 

Denna policy gäller från och med 2018-05-24